ผู้บริหารหน่วยงาน
User Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองอธิการบดี
User Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตารางนัดหมาย
ไม่มีกิจกรรม