ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

ผู้บริหารฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr.Natthawud Dussadee

หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
Asst. Prof. Dr.Tanate Chaichana


บุคลากรฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. Nobutaka Ito

Nobutaka Ito

ศาสตราจารย์ Professor

 • E-Mail:
 • อาจารย์ ทัศนีย์ ชัยยา

  Tatsanee Chaiya

  อาจารย์ Instructor

 • E-Mail:
 • น.ส. ประทีปชล ชัยเลิศ

  Pratheepchon Chailert

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ Educator

  นาง พิชญาภัค คำสืบ

  Phitchayapak Khamseub

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร General Administration Assistant

  นาย มงคล ประเสริฐ

  Mongkhon Prasoet

  ช่างเทคนิค Technician

  น.ส. เศรษฐินี เตียมดี

  Setinee Tiamdee

  ช่างเทคนิค Technician

  อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา

  Surapon Riyana

  อาจารย์ Instructor

  อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

  Uthaiwan Sriwichai

  อาจารย์ Instructor

  นาย อุ่นเรือน ขยัน

  Aunruen Kayan

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ Finance and Accounting Analyst