🎉มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 🎉
เปิดให้บริการ ระบบรับแจ้งการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ


🍀บริการแบบ one-stop-service แก่ผู้ประกอบการ
ที่มีความต้องการเขารับบริการและใช้องค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
✅สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยค่ะ