ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการบรูณาการทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของผู้บริหาร
เพื่อขับเคลื่อนและฟูมฟักโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเริ่มต้น
สนับสนุนงานด้าน Back Office ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น
สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนาโครงการพิเศษตามนโยบาย